Helsingkrona Nation kallar samtliga medlemmar till Nationsmöte 2 den 5:e Maj

April 27, 2015 i Allmänt

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till
NATIONSMÖTE 2
Tisdagen den 5:e maj 2015 kl. 18.00 i
Helsingkrona Nations gillestuga

Förslag till dagordning

§ 1 OFMÖ
§ 2 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av dagordningen
§ 4 Mötets utlysande
§ 5 Nationens årsredovisning 2014
§ 6 Helsingkronagårdens årsredovisning 2014
§ 7 Presentation av Helsingkrona Nations budget HT 2015
§ 8 Val, samt presentation, av nya förmän
A. Val om en mandatperiod om ett läsår (150701-160630):

 • Idrottsförman
 • Två festmästare
 • NATU-förman
 • Grafisk designförman
 • Webbredaktör
 • Gillestugeförman
 • IT-förman (webmaster)
 • Redaktör
 • Spexförman
 • Teknikförman
 • Novischförman
 • Tre ledamöter till AF:s överstyrelse
 • Tre suppleanter till AF:s överstyrelse
 • Tre ledamöter av Valberedningen

B. Fyllnadsval för en mandatperiod om en termin (150701-151231)

 • Novischförman
 • Två ledamöter av Seniorskollegiet

C. Fyllnadsval för en mandatperiod om knappt två kalenderår (150505-
161231)

 • Ledamot av Seniorskollegiet

§9 Val av kuratelsposter samt deras mandatperiod på första ordinarie
nationsmöte höstterminen 2015. Seniorskollegiet föreslår följande poster:
A. Val om en mandatperiod om ett kalenderår: (160101-161231)

 • Prokurator
 • PR-chef
 • Notarie

§ 10 Val av förmannaposter samt deras mandatperiod på andra ordinarie nationsmöte höstterminen 2015. Seniorskollegiet föreslår följande poster:
A. Val om en mandatperiod om ett kalenderår: (160101-161231)

 • Arkivarie
 • Alumniförman
 • Fanbärare
 • Vice Fanbärare
 • Fotoförman
 • Gillestugeförman
 • Internationell sekreterare
 • IT-förman – nätverksansvarig
 • Novischförman
 • Övermarskalk
 • Spexförman
 • Två revisorer för Helsingkrona Nation
 • Två revisorssuppleanter för Helsingkrona Nation
 • Revisor för Helsingkronagården
 • Revisorsuppleant för Helsingkronagården
 • Revisor för Helsingkronas stipendiefonder
 • Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder
 • Tre ledamöter av Valberedningen
 • En suppleant av Valberedningen

B. Val om en mandatperiod om två kalenderår (160101-171231)

 • Fem ordinarie ledamöter av Seniorskollegium
 • Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse
 • En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse

C. Val om en mandatperiod om en termin (160101-160630)

 • Två Tandemamiraler

§ 11 Avtackning av avgående förmän och kuratelare
§ 12 Övriga frågor och meddelanden
§ 13 OFMA

Glöm inte att ta med ID och Student-ID!
Varmt välkomna!
Niklas Lundberg
Kurator

Följande personer är nominerade för val till NM2

April 21, 2015 i Viktigt

Helsingkrona nations valberedning nominerar härmed följande person för val på nationsmöte 2 den 5/5 2015:

Mandatperiod om ett kalenderår:

(150701-160630)

Två festmästare

 

Annie Gunnarsson

Annie har tidigare erfarenhet som sittningsförman och är väl införstådd med vad posten som festmästare innebär. Med sina ambitioner om att utveckla aktiviteterna är valberedningen övertygad om att Annie kommer göra ett toppenjobb.

 Emil Laursen har ej deltagit i beredningen av denna post

Julia Ericsson

 

Julia är en strukturerad person som är väl påläst och förberedd inför posten. Hon har tidigare jobbat som sittningsförman och vi i valberedningen anser att Julia kommer göra ett väldigt bra jobb som festmästare.

 Emil Laursen har ej deltagit i beredningen av denna post

NATU-förman

 

Linn Langefors

Linn har idéer om olika sorters aktiviteter som passar alla på nationen. Hon har även tankar om hur aktiviteterna ska marknadsföras i sociala medier och valberedningen anser att Linn kommer göra ett bra jobb.

 Emil Laursen har ej deltagit i beredningen av denna post

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafisk designförman

 

Ellen Hedberg

Ellen har ett stort intresse för bild och design samt goda kunskaper inom diverse bildredigeringsprogram. Hon är väl förberedd för posten och har god insikt i vad posten innebär. Med viljan att förbättra och utveckla posten ytterligare är valberedningen övertygade om att Ellen kommer göra ett utmärkt jobb.

 Emil Laursen och Axel Nilsson har ej deltagit i beredningen av denna post

Webredaktör

 

Gustav Larsson

Gustav har med sina 2 år som webbredaktör bra koll på posten. Han ser fram emot det arbete den nya hemsidan medför och valberedningen anser att Gustav bör få fortsatt förtroende.

 Emil Laursen har ej deltagit i beredningen av denna post

IT-förman Webmaster

 

Tomas Harrysson

Tomas trivs med posten som Webmaster och fortsätter gärna. Valberedningen anser att Tomas har gjort ett väldigt bra arbete hittills och bör få fortsatt förtroende av nationen.

 Emil Laursen har ej deltagit i beredningen av denna post

Redaktör

 

Boman Lyngfelt

 

Boman har med sin tidigare erfarenhet som redigerare och skribent för Helsingkroniten en god insyn i vad posten som redaktör innebär. Med sina nya idéer om hur man kan sprida Helsingkroniten ytterligare tror vi i Valberedningen att Boman kommer att bli en utmärkt redaktör.

 Emil Laursen Axel Nilsson har ej deltagit i beredningen av denna post

 

Spexförman

Max Troedsson

Max har under sina år som spexmedlem samlat på sig bra erfarenheter för att klara av posten som spexförman. Med sitt engagemang och idéer om utveckling anser valberedningen att Max kommet göra ett utmärkt jobb

 Emil Laursen har ej deltagit i beredningen av denna post

Teknikförman

 

Vakant

Novischförman

 

Vakant

Idrottsförman

 

Vakant

Gillestugeförman

 

Vakant

Tre ledarmöter till AF:s överstyrelse

 

Niklas Lundberg

Niklas sitter för tillfället i AF:s överstyrelse som kurator och har därför goda kunskaper om vad posten innebär. Valberedningen vet att Niklas kommer göra ett fortsatt bra arbete.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

William Blendberg

William har lång erfarenhet inom nationen och seniors. Som blivande kurator anser vi i valberedningen att William kommer fylla en viktig funktion i AFÖS som en av representanterna för Helsingkrona.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

 

Anton Malmström

Anton har under sina två år som ledamot för AF:s överstyrelse goda kunskaper om vad posten som ledamot innebär. Valberedningen tvivlar inte på att Anton kommer göra ett fortsatt bra jobb.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

Tre suppleanter till AF:s överstyrelse

 

Emil Kristiansson

Emil har god kunskap om AF:s struktur och arbete och ser fram emot att få en fördjupad insikt. Med sin kunskap från olika studentorganisationer anser valberedningen att Emil kommer göra ett bra jobb.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

Erik Hickery

Erik har tidigare suttit i AF:s överstyrelse och har därför goda kunskaper om vad posten innebär. Han vill fortsätta föra nationens talan och valberedningen vet att han kommer göra ett utmärkt jobb.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

Sebastian Nilsson

Sebastian har en god insikt i vad posten som suppleant för AF:s överstyrelse innebär. Han har en vision om att synliggöra AF för studenterna och få fram hur AF arbetar. Valberedningen ser Sebastian som en god kandidat som kan föra nationens talan.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

Fyllnadsval om en termin:

(20150701-20151231)

Novischförman

Lovisa Jivhed

Lovisa har som klubbförman visat på att hon är bra på att samarbeta och hitta på roliga events. Vi i valberedningen tror att Lovisa med sitt driv och engagemang för nationen kommer att locka hit många nya medlemmar.

 

 Emil Laursen och Axel Nilsson har ej deltagit i beredningen av denna post

 

Två ledamöter av seniorskollegiet

 

Niklas Lundberg

Niklas har under sitt år som kurator och tidigare seniorsledamot fått goda kunskaper om nationen och seniors. Med sina idéer om ytterligare utveckling anser valberedningen att Niklas kommer göra ett fortsatt bra jobb.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

Erik Hickery

 

Erik har ett brinnande intresse för nationen och stora ambitioner om att utveckla och förbättra. Valberedningen anser att Erik med sin stora erfarenhet kommer fortsätta göra ett väldigt bra jobb inom seniors.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

Fyllnadsval om knappt två kalenderår:

(20150505 – 20161231)

En ledamot av seniorskollegiet

Hannes Forsell

Hannes är väl förberedd och har goda kunskaper i vad posten som seniorsledamot innebär. Med en vilja att driva nationen framåt och idéer om att förbättra samarbetet mellan förmän, jobbare och seniors, anser valberedningen att Hannes kommer göra ett utmärkt jobb.

 Emil Laursen har ej deltagit i beredningen av denna post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 28/4 kl.17.59.

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/forms/1HVtF4se2S. Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid, 11:00-13:00 vardagar och 17:00-18:00 tisdagar och torsdagar. Endast undertecknade förslag beaktas.

Valberedningen:
Karin Holmqvist, Sofia Krook, Emil Laursen, Cecilia Lindgren, Frida Lindvall, Axel Nilsson och Viktor Stevander

Följande poster utlyses för val på nationsmöte 2

April 8, 2015 i Viktigt

Helsingkrona nations valberedning utlyser härmed följande poster för val på nationsmöte 2 den 5/5 2015:

Mandatperiod om ett kalenderår:

(150701-160630)

Idrottsförman

Två festmästare

NATU-förman

Grafisk designförman

Webredaktör

Gillestugeförman

IT-förman Webmaster

Redaktör

Spexförman

Teknikförman

Novischförman

Tre ledarmöter till AF:s överstyrelse

Tre suppleanter till AF:s överstyrelse

Fyllnadsval om knappt två kalenderår:

(20150505 – 20161231)

En ledamot av seniorskollegiet

 

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 15/4 kl.17.59.

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/forms/7ZCwQR9HMk. Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid, 11:00-13:00 vardagar och 17:00-18:00 tisdagar och torsdagar. Endast undertecknade förslag beaktas.

Valberedningen:
Karin Holmqvist, Sofia Krook, Emil Laursen, Cecilia Lindgren, Frida Lindval, Axel Nilsson och Viktor Stevander

Följande motförslag har inkommit för val på seniorsmöte

April 8, 2015 i Viktigt

Följande personer har kommit in som motförslag

för val på seniorsmötet den 15/4 2014 18:00

 

 

Mandatperiod om ett kalenderår:

(20150701 – 20160630)

Barmästare

Norah Jonsson

Anna Olsson

Utlysning av posten som Husförman

March 31, 2015 i Allmänt

Nomineringar till Seniorskollegie 15/4 -15

March 26, 2015 i Allmänt

Förslag till motkandidatur lämnas senast 8:e april på denna länk: http://goo.gl/forms/abGNCvc47p.

Helsingkronadagen

March 15, 2015 i Allmänt

Följande motförslag har kommit in för val på NM1

March 12, 2015 i Viktigt

Följande personer har kommit in som motförslag för val på nationsmöte 1 den 19/3 2015 18:00

  

Mandatperiod om ett kalenderår:

(1500701-160630)

Kurator

Inga motförslag

 

Prokurator Social
Inga motförslag

Fyllnadsval om knappt två kalenderår:
(150319-161231)

En ledamot av seniorskollegiet
Hannes Fornell

 

Valberedningen:
Karin Holmqvist, Sofia Krook, Emil Laursen, Cecilia Lindgren, Frida Lindvall,
Axel Nilsson & Viktor Stevander

Följande poster utlyses för val på Seniorskollegium

March 12, 2015 i Viktigt

Helsingkrona nations valberedning utlyser härmed följande poster för val på seniorskollegium 15/4 2015

Mandatperiod om ett år:

(20150701-160630)

Barmästare

 

 

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 19/3 2015 kl. 17:59.
 Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/forms/zRT3QJ8qfB. Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid. Endast undertecknade förslag beaktas.

Valberedningen

Karin Holmqvist, Sofia Krook, Emil Laursen, Cecilia Lindgren, Frida Lindvall, Axel Nilsson & Viktor Stevander

Helsingkrona Nation kallar samtliga medlemmar till Nationsmöte 1 den 19:e mars

March 12, 2015 i Allmänt

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till

NATIONSMÖTE 1

Torsdagen den 19:e mars 2015 kl. 18.00 i

Helsingkrona Nations Gillestuga

 

Förslag till dagordning

§ 1                                  OFMÖ

§ 2                                  Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 3                                  Godkännande av dagordningen

§ 4                                  Mötets utlysande

§ 5                                  Beslut om novisch- och nationsavgift

 

Förslag till beslut, novischavgift: Terminsavgift: 205 kronor

varav 100 kronor går till AF

och 20 kronor till TRF

Inskrivningsavgift: 0 kronor

 

Förslag till beslut, student: Terminsavgift: 220 kronor

varav 100 kronor går till AF

och 20 kronor till TRF

 

§ 6                                  Val av nya tjänstemän

A. Val om en mandatperiod av ett läsår (150701-160630):

- Kurator

- Prokurator Social

 

B. Val om fyllnadsval av knappt ett kalenderår (150319-161231)

- Ledamot av seniorskollegiet

 

C. Val om fyllnadsval av knappt ett kalenderår (150319-151231)

- Alumniförman

 

§ 7                 Övriga frågor och meddelanden

§ 8                 OFMA

 

Glöm inte att ta med ID och student-ID!

Varmt välkomna,

Niklas Lundberg

Kurator

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube