Följande poster utlyses för val på SM den 4/6

May 20, 2015 i Viktigt

Helsingkrona nations valberedning utlyser härmed följande poster för val på seniorsmöte den 4/6 2015:

Mandatperiod om ett kalenderår:

(150701-160630)

Gillestugeförman

Teknikförman 

 

 

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 21/5 kl.17.59.

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/forms/CNDjkdDEX3. Testamenten och instruktioner finns att hämta hos Notarien. Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid, 11:00-13:00 vardagar och 17:00-18:00 tisdagar och torsdagar. Endast undertecknade förslag beaktas.

Valberedningen:
Karin Holmqvist, Sofia Krook, Emil Laursen, Cecilia Lindgren, Frida Lindvall, Axel Nilsson och Viktor Stevander

Återutlysning av Thorlid Dahlgrens resestipendium

May 12, 2015 i Allmänt

Idag återutlyser Helsingkrona Nation Thorlid Dahlgrens resestipendium.

Ansökningsblanketter finns på expeditionen eller som pdf längst ner på sidan. Ansökan skall ha inkommit till expeditionen eller i Kuratelets brevlåda senast den 2015-05-26 kl 13.00.

Lycka till!

Niklas Lundberg
Kurator

Stipendieutlysning VT15

Stipendieansökan VT15

Utlysning av Posten som Husförman

May 7, 2015 i Allmänt

Helsingkrona nation söker nu en husförman för perioden 2015-08-01 till 2016-07-31!

Husförman är från och med sommaren 2015 en medlem i Helsingkrona nations kuratel. Husförman har, utöver att deltaga i kuratelets gemensamma arbetsuppgifter, ansvar för den löpande verksamheten inom Helsingkronagården på uppdrag av Helsingkrona nations husstyrelse.

Som Husförman ingår arbetsuppgifter såsom att tillsätta bostäder, hantera bokningsbrickor och nyckelkvittenser, informera och hålla möten med korridorsförmännen, hålla expedition för hyresgäster på expeditionstimmar, hantera bokningar och uthyrningar av Utsikten, och att bistå hyresgäster på Helsingkronagården med information och service.

Förutom att du är del av kuratelet, kommer du att ingå i en förvaltningsgrupp för våra hus tillsammans med vår förvaltare Jan-Eric Andersson och vår redovisningsansvarige Marie Siegbahn. Du är som husförman ledamot av husstyrelsen och arbetsutskottet, där du jobbar med husfrågorna såväl med Jan-Eric och Marie som med proinspektor och husstyrelsens kassör.

Som husförman ansvarar du även för att Helsingkronas två bostadshus, Tornet respektive Huset, marknadsförs gentemot nationsmedlemmarna och studenterna inom Studentlund. Husförman ansvarar även för marknadsföringen och uthyrningen av taklokalen Utsikten i Tornet såväl gentemot medlemmar och studenter inom Studentlund som företag, institutioner och allmänheten.

Posten utlyses fr.o.m. HT. 2015 med tillträde den 1 augusti. Det personliga engagemanget och intresset för Helsingkrona nation och dess hus är en förutsättning. Under juni och juli kommer den valda kandidaten även få arvoderad upplärning inför posten jämte den nuvarande bostadsförmannen. Arvoderingen uppgår till 100% av CSN under en period om 12 månader.

I ansökan vill vi att det framgår vad du studerar, när du planerar att slutföra dina studier samt dina meriter. För frågor kontakta Kurator Niklas Lundberg (q@helsingkrona.se), Byggförman Sara Ode (bygg@helsingkrona.se) eller Bostadsförman Emil Kristiansson (bostad@helsingkrona.se)

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 17/5 14:59. Valet sker på husstyrelsemöte den 1 juni.

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk:

http://goo.gl/forms/9X7OL243X6

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid, 11:00-13:00 vardagar och 17:00-18:00 tisdagar och torsdagar. Endast undertecknade förslag beaktas.

 

Stöd Helsingkrona nation!

May 3, 2015 i Allmänt

Efter kårobligatoriets avskaffande vill Helsingkrona nation såsom stark och drivande medlem av Studentlund satsa stort och skapa en bra studie- och boendemiljö för studenterna. Detta gör vi bl.a. genom att bygga det nya studentbostadshuset Tornet på Tornavägen 3 i Lund och slutföra den pågående renoveringen av det ursprungliga nationshuset Huset (Helsingkronagården). Vi stärker Helsingkrona nations möjligheter att i framtiden engagera flera studenter inom nationen samtidigt som vi ger fler studenter bra bostäder, en fantastisk studiemiljö och en rolig studietid. Detta kostar mycket av ideella krafter och pengar och vi behöver ditt stöd. Påverka dina vänner och bekanta som är gamla Helsingkroniter eller känner för nationen och Lunds studentliv att också ge oss deras stöd.

Nedan finns ett donationsformulär genom vilket du på olika sätt kan stötta Helsingkrona nation. När du har fyllt i formuläret kommer ett bekräftelsemail att skickas till dig med information om hur du gör donationen. Har du frågor, kontakta Kurator via mail: Q@helsingkrona.se eller på telefon: 0762757570

 

Helsingkrona Nation kallar samtliga medlemmar till Nationsmöte 2 den 5:e Maj

April 27, 2015 i Allmänt

Härmed kallas Helsingkrona Nations medlemmar till
NATIONSMÖTE 2
Tisdagen den 5:e maj 2015 kl. 18.00 i
Helsingkrona Nations gillestuga

Förslag till dagordning

§ 1 OFMÖ
§ 2 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av dagordningen
§ 4 Mötets utlysande
§ 5 Nationens årsredovisning 2014
§ 6 Helsingkronagårdens årsredovisning 2014
§ 7 Presentation av Helsingkrona Nations budget HT 2015
§ 8 Val, samt presentation, av nya förmän
A. Val om en mandatperiod om ett läsår (150701-160630):

 • Idrottsförman
 • Två festmästare
 • NATU-förman
 • Grafisk designförman
 • Webbredaktör
 • Gillestugeförman
 • IT-förman (webmaster)
 • Redaktör
 • Spexförman
 • Teknikförman
 • Novischförman
 • Tre ledamöter till AF:s överstyrelse
 • Tre suppleanter till AF:s överstyrelse
 • Tre ledamöter av Valberedningen

B. Fyllnadsval för en mandatperiod om en termin (150701-151231)

 • Novischförman
 • Två ledamöter av Seniorskollegiet

C. Fyllnadsval för en mandatperiod om knappt två kalenderår (150505-
161231)

 • Ledamot av Seniorskollegiet

§9 Val av kuratelsposter samt deras mandatperiod på första ordinarie
nationsmöte höstterminen 2015. Seniorskollegiet föreslår följande poster:
A. Val om en mandatperiod om ett kalenderår: (160101-161231)

 • Prokurator
 • PR-chef
 • Notarie

§ 10 Val av förmannaposter samt deras mandatperiod på andra ordinarie nationsmöte höstterminen 2015. Seniorskollegiet föreslår följande poster:
A. Val om en mandatperiod om ett kalenderår: (160101-161231)

 • Arkivarie
 • Alumniförman
 • Fanbärare
 • Vice Fanbärare
 • Fotoförman
 • Gillestugeförman
 • Internationell sekreterare
 • IT-förman – nätverksansvarig
 • Novischförman
 • Övermarskalk
 • Spexförman
 • Två revisorer för Helsingkrona Nation
 • Två revisorssuppleanter för Helsingkrona Nation
 • Revisor för Helsingkronagården
 • Revisorsuppleant för Helsingkronagården
 • Revisor för Helsingkronas stipendiefonder
 • Revisorsuppleant för Helsingkronas stipendiefonder
 • Tre ledamöter av Valberedningen
 • En suppleant av Valberedningen

B. Val om en mandatperiod om två kalenderår (160101-171231)

 • Fem ordinarie ledamöter av Seniorskollegium
 • Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse
 • En suppleant av Helsingkronagårdens styrelse

C. Val om en mandatperiod om en termin (160101-160630)

 • Två Tandemamiraler

§ 11 Avtackning av avgående förmän och kuratelare
§ 12 Övriga frågor och meddelanden
§ 13 OFMA

Glöm inte att ta med ID och Student-ID!
Varmt välkomna!
Niklas Lundberg
Kurator

Följande personer är nominerade för val till NM2

April 21, 2015 i Viktigt

Helsingkrona nations valberedning nominerar härmed följande person för val på nationsmöte 2 den 5/5 2015:

Mandatperiod om ett kalenderår:

(150701-160630)

Två festmästare

 

Annie Gunnarsson

Annie har tidigare erfarenhet som sittningsförman och är väl införstådd med vad posten som festmästare innebär. Med sina ambitioner om att utveckla aktiviteterna är valberedningen övertygad om att Annie kommer göra ett toppenjobb.

 Emil Laursen har ej deltagit i beredningen av denna post

Julia Ericsson

 

Julia är en strukturerad person som är väl påläst och förberedd inför posten. Hon har tidigare jobbat som sittningsförman och vi i valberedningen anser att Julia kommer göra ett väldigt bra jobb som festmästare.

 Emil Laursen har ej deltagit i beredningen av denna post

NATU-förman

 

Linn Langefors

Linn har idéer om olika sorters aktiviteter som passar alla på nationen. Hon har även tankar om hur aktiviteterna ska marknadsföras i sociala medier och valberedningen anser att Linn kommer göra ett bra jobb.

 Emil Laursen har ej deltagit i beredningen av denna post

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafisk designförman

 

Ellen Hedberg

Ellen har ett stort intresse för bild och design samt goda kunskaper inom diverse bildredigeringsprogram. Hon är väl förberedd för posten och har god insikt i vad posten innebär. Med viljan att förbättra och utveckla posten ytterligare är valberedningen övertygade om att Ellen kommer göra ett utmärkt jobb.

 Emil Laursen och Axel Nilsson har ej deltagit i beredningen av denna post

Webredaktör

 

Gustav Larsson

Gustav har med sina 2 år som webbredaktör bra koll på posten. Han ser fram emot det arbete den nya hemsidan medför och valberedningen anser att Gustav bör få fortsatt förtroende.

 Emil Laursen har ej deltagit i beredningen av denna post

IT-förman Webmaster

 

Tomas Harrysson

Tomas trivs med posten som Webmaster och fortsätter gärna. Valberedningen anser att Tomas har gjort ett väldigt bra arbete hittills och bör få fortsatt förtroende av nationen.

 Emil Laursen har ej deltagit i beredningen av denna post

Redaktör

 

Boman Lyngfelt

 

Boman har med sin tidigare erfarenhet som redigerare och skribent för Helsingkroniten en god insyn i vad posten som redaktör innebär. Med sina nya idéer om hur man kan sprida Helsingkroniten ytterligare tror vi i Valberedningen att Boman kommer att bli en utmärkt redaktör.

 Emil Laursen Axel Nilsson har ej deltagit i beredningen av denna post

 

Spexförman

Max Troedsson

Max har under sina år som spexmedlem samlat på sig bra erfarenheter för att klara av posten som spexförman. Med sitt engagemang och idéer om utveckling anser valberedningen att Max kommet göra ett utmärkt jobb

 Emil Laursen har ej deltagit i beredningen av denna post

Teknikförman

 

Vakant

Novischförman

 

Vakant

Idrottsförman

 

Vakant

Gillestugeförman

 

Vakant

Tre ledarmöter till AF:s överstyrelse

 

Niklas Lundberg

Niklas sitter för tillfället i AF:s överstyrelse som kurator och har därför goda kunskaper om vad posten innebär. Valberedningen vet att Niklas kommer göra ett fortsatt bra arbete.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

William Blendberg

William har lång erfarenhet inom nationen och seniors. Som blivande kurator anser vi i valberedningen att William kommer fylla en viktig funktion i AFÖS som en av representanterna för Helsingkrona.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

 

Anton Malmström

Anton har under sina två år som ledamot för AF:s överstyrelse goda kunskaper om vad posten som ledamot innebär. Valberedningen tvivlar inte på att Anton kommer göra ett fortsatt bra jobb.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

Tre suppleanter till AF:s överstyrelse

 

Emil Kristiansson

Emil har god kunskap om AF:s struktur och arbete och ser fram emot att få en fördjupad insikt. Med sin kunskap från olika studentorganisationer anser valberedningen att Emil kommer göra ett bra jobb.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

Erik Hickery

Erik har tidigare suttit i AF:s överstyrelse och har därför goda kunskaper om vad posten innebär. Han vill fortsätta föra nationens talan och valberedningen vet att han kommer göra ett utmärkt jobb.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

Sebastian Nilsson

Sebastian har en god insikt i vad posten som suppleant för AF:s överstyrelse innebär. Han har en vision om att synliggöra AF för studenterna och få fram hur AF arbetar. Valberedningen ser Sebastian som en god kandidat som kan föra nationens talan.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

Fyllnadsval om en termin:

(20150701-20151231)

Novischförman

Lovisa Jivhed

Lovisa har som klubbförman visat på att hon är bra på att samarbeta och hitta på roliga events. Vi i valberedningen tror att Lovisa med sitt driv och engagemang för nationen kommer att locka hit många nya medlemmar.

 

 Emil Laursen och Axel Nilsson har ej deltagit i beredningen av denna post

 

Två ledamöter av seniorskollegiet

 

Niklas Lundberg

Niklas har under sitt år som kurator och tidigare seniorsledamot fått goda kunskaper om nationen och seniors. Med sina idéer om ytterligare utveckling anser valberedningen att Niklas kommer göra ett fortsatt bra jobb.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

Erik Hickery

 

Erik har ett brinnande intresse för nationen och stora ambitioner om att utveckla och förbättra. Valberedningen anser att Erik med sin stora erfarenhet kommer fortsätta göra ett väldigt bra jobb inom seniors.

 Emil Laursen och Sofia Krook har ej deltagit i beredningen av denna post

Fyllnadsval om knappt två kalenderår:

(20150505 – 20161231)

En ledamot av seniorskollegiet

Hannes Forsell

Hannes är väl förberedd och har goda kunskaper i vad posten som seniorsledamot innebär. Med en vilja att driva nationen framåt och idéer om att förbättra samarbetet mellan förmän, jobbare och seniors, anser valberedningen att Hannes kommer göra ett utmärkt jobb.

 Emil Laursen har ej deltagit i beredningen av denna post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 28/4 kl.17.59.

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/forms/1HVtF4se2S. Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid, 11:00-13:00 vardagar och 17:00-18:00 tisdagar och torsdagar. Endast undertecknade förslag beaktas.

Valberedningen:
Karin Holmqvist, Sofia Krook, Emil Laursen, Cecilia Lindgren, Frida Lindvall, Axel Nilsson och Viktor Stevander

Följande poster utlyses för val på nationsmöte 2

April 8, 2015 i Viktigt

Helsingkrona nations valberedning utlyser härmed följande poster för val på nationsmöte 2 den 5/5 2015:

Mandatperiod om ett kalenderår:

(150701-160630)

Idrottsförman

Två festmästare

NATU-förman

Grafisk designförman

Webredaktör

Gillestugeförman

IT-förman Webmaster

Redaktör

Spexförman

Teknikförman

Novischförman

Tre ledarmöter till AF:s överstyrelse

Tre suppleanter till AF:s överstyrelse

Fyllnadsval om knappt två kalenderår:

(20150505 – 20161231)

En ledamot av seniorskollegiet

 

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 15/4 kl.17.59.

Förslag lämnas via nomineringsfunktionen på denna länk http://goo.gl/forms/7ZCwQR9HMk. Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen under expeditionstid, 11:00-13:00 vardagar och 17:00-18:00 tisdagar och torsdagar. Endast undertecknade förslag beaktas.

Valberedningen:
Karin Holmqvist, Sofia Krook, Emil Laursen, Cecilia Lindgren, Frida Lindval, Axel Nilsson och Viktor Stevander

Följande motförslag har inkommit för val på seniorsmöte

April 8, 2015 i Viktigt

Följande personer har kommit in som motförslag

för val på seniorsmötet den 15/4 2014 18:00

 

 

Mandatperiod om ett kalenderår:

(20150701 – 20160630)

Barmästare

Norah Jonsson

Anna Olsson

Utlysning av posten som Husförman

March 31, 2015 i Allmänt

Nomineringar till Seniorskollegie 15/4 -15

March 26, 2015 i Allmänt

Förslag till motkandidatur lämnas senast 8:e april på denna länk: http://goo.gl/forms/abGNCvc47p.

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube